Zaloguj się:
   
Koszyk: 0 prod. | 0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ABCBIURA.PL

 

W związku z dostosowywaniem sklepu internetowego do nowych regulacji prawnych

w zakresie sprzedaży na odległość (w tym sprzedaży internetowej)

od 25 XII 2014  sklep internetowy ABCBIURA.PL nie prowadzi sprzedaży detalicznej dla osób prywatnych

(tylko podmioty gospodarcze: spółki, działalność gospodarcza)

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy WWW.ABCBIURA.PL jest własnością i obsługiwany jest przez firmę ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl, której siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Księcia Janusza 41/43 lok. 38, kod pocztowy 01-452, NIP 527-217-57-85, a miejscem wykonywania działalności jest Warszawa przy ul. Chodakowskiej 53/57, kod pocztowy 03-816.

 

2. Treść strony WWW.ABCBIURA.PL należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 

3. Przedstawienie na stronie WWW.ABCBIURA.PL obrazów produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

 

4. Od momentu potwierdzenia przez firmę ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl otrzymania oferty Zamawiającego jest on nią związany.

 

 

II. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

1. Sklep internetowy WWW.ABCBIURA.PL, służy do dokonywania zakupów produktów zaliczanych do artykułów z branży zaopatrzenia biur w artykuły biurowe za pośrednictwem sieci Internet. W Sklepie internetowym WWW.ABCBIURA.PL można kupić wyłącznie oryginalne produkty producentów wyżej wymienionych branż.

 

2. Oferta sklepu internetowego WWW.ABCBIURA.PL obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Do zakupów w sklepie internetowym WWW.ABCBIURA.PL upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie, zatrudnione przez podmiot gospodarczy w imieniu którego składają zamówienie.

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz formularza z danymi osobowymi, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży, oraz wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

 

5. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia (oferty Zamawiającego zawarcia umowy sprzedaży) jest potwierdzane przez WWW.ABCBIURA.PL drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

6. Wysyłając ze sklepu internetowego WWW.ABCBIURA.PL zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mają umożliwiać wykonanie umowy sprzedaży WWW.ABCBIURA.PL jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

 

7. Sklep internetowy WWW.ABCBIURA.PL przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

8. Firma ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

 

9. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:

a. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym eCard (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki),

 

b. we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub

c. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

 

10. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

11. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i ilością zamówionych produktów, i to tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl lub potwierdzenia elektronicznego.

 

12. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym WWW.ABCBIURA.PL są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

13. Firma ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl, właściciel WWW.ABCBIURA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach WWW.ABCBIURA.PL zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej zgodnie z § IV ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.

 

14. Firma Firma ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl, właściciel WWW.ABCBIURA.PL, wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla płatnika podatku od towarów i usług w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.

 

15. Firma ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl, właściciel WWW.ABCBIURA.PL nie odpowiada za zmianę terminu dostawy jeżeli termin ten zostanie zmieniony przez producenta lub głównego dystrybutora zamówionego produktu. O zmianie tej Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie. Zamawiający może zaakceptować zmianę terminu dostawy lub odstąpić realizacji zamówienia.

 

III. CENA WYSYŁKI

 

1. Do zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wagi towaru i wyboru sposobu dostarczenia przesyłki. Cennik kosztów przesyłki jest dostępny na stronie WWW.ABCBIURA.PL.

 

IV. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

 

1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm kurierskich Patron Service, DHL, UPS.

2. Firma ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl, właściciel WWW.ABCBIURA.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu wysłania przez Zamawiającego zamówienia złożonego przy pomocy formularza dostępnego na stronie

 

3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a. sprawdzeniu przez firmę ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl, właściciela WWW.ABCBIURA.PL kompletności wysłanych danych.

 

b. skontaktowaniu się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru

4. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

 

5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek firmy ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl, właściciela WWW.ABCBIURA.PL wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury.

6. W momencie odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli firmę ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl, właściciela WWW.ABCBIURA.PL telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem firmy, tel.: 22 611 00 51. Uszkodzenia zgłaszane przez zamawiającego po przyjęciu paczki nie będą uwzględniane.

 

 

V. GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Do każdego zakupionego i dostarczonego towaru dosłana będzie gwarancja producenta (o ile takowa jest przewidziana przez producenta lub importera), co potwierdza załączona do produktu karta gwarancyjna w języku polskim.

 

2. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta lub importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta lub importera.

3. Odbierając zamówiony produkt Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

 

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

5. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, których nie może usunąć autoryzowany serwis producenta należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z opisem wady oraz paragonem lub fakturą.

 

6. Reklamacje dotyczące wad towaru po upływie terminu, określonego w punkcie V. ust. 1, można złożyć na piśmie wysyłając ją na adres: Firma ABCbiura.pl, 03-816 WARSZAWA, Chodakowska 53/57.

7. Firma ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl, zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej za pomocą poczty konwencjonalnej i udzielenia na podany przez Zamawiającego adres pocztowy informacji o sposobie jej załatwienia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania listu, a jeżeli konieczne jest odebranie towaru, to w ciągu 14 dni od dnia odbioru przez firmę kurierską zakupionego przez Zamawiającego produktu.

 

8. W przypadku konieczności odbioru produktu od zamawiającego, Pracownik ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl wysyła po jego odbiór firmę kurierską, na koszt firmy ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl

9. Firma ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl zastrzega sobie, że w przypadku oczywiście nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę, która złożyła reklamację, uprawniona jest do dochodzenia rzeczywistych kosztów poniesionych przy załatwieniu reklamacji.

 

 

VI. ZASADY ZWROTU ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW (punkt regulaminu nieobowiązujący, w związku z dostosowywaniem sklepu do nowych przepisów)

 

Poniższe zasady nie dotyczą podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą (prosimy o przemyślane zakupy).

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą, może to także zrobić drogą mailową. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego inte

gralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym NEO24.PL przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 –13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

 

VII. TOWARY NIESTANDARDOWE

Zamawiący chcąc nabyć Towary niestandardowe, musi zawrzeć ze ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl odrębną umowę zakupu Towarów zawierającą postanowienia mogące zmieniać niniejszy regulamin (w przeciwnym razie niniejsze regulamin nadal obowiązują w całości bez zmian). Towary niestandardowe są oznaczone w karcie produktu.

 

 

VIII. JURYSDYKCJA

Do umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego i powinna być ona zgodnie z nimi interpretowana, a wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd w Warszawie właściwy ze względu na siedzibę ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl.

 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wchodzącą w życie w dniu 25 maja 2018 r. zmianą prawa o ochronie danych osobowych, wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl, 01-452 Warszawa, Księcia Janusza 41/43/38, NIP: 527-217-57-85, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

3) odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

  • Podmioty uczestniczące w realizacji zleceń, w tym firmy kurierskie i transportowe
  • Podmioty współpracujące odpowiadające za optymalizacje procesów zamawiania i przetwarzania zamówień oraz firmy windykacyjne
  • Podmioty z zakresu obsługi informatycznej
  • Podmioty z zakresu obsługi księgowej i prawniczej
  • Podmioty z zakresu obsługi administracyjno-biurowej oraz magazynowej
  • Podmioty z zakresu obsługi hostingowej
  • Podmioty z zakresu obsługi transakcji bankowych
  • Podmioty z zakresu obsługi ubezpieczeniowej

 

4) Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora w tym w celu marketingu usług i produktów oferowanych przez ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl, a także profilowania Danych Osobowych dla powyższych potrzeb, z zastrzeżeniem, iż mają Państwo prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu,

5) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie może zostać dokonane w szczególności poprzez zakładkę na stronie internetowej widniejącą po zalogowaniu, a także innymi drogami, po skontaktowaniu się na podany nr telefonu lub adres poczty elektronicznej. W szczególności przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu, odnośnie przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kontakt na adres mail marketing:at:abcbiura.pl lub nr telefonu +486110051. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże w pierwszej kolejności zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Państwa danych osobowych. Podanie Państwa danych kontaktowych jest niezbędne do realizacji umowy, natomiast zezwolenie na kontakt w celu przedstawiania naszych ofert jest dobrowolne, i jeżeli nie udzielą Państwo zgody na przetwarzanie danych w tym celu nie będziemy mogli poinformować Państwa o zmianach w ofercie, nowych, produktach i promocjach.

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji zamówienia,

7) kontakt z administratorem przez adres: marketing:at:abcbiura.pl

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl dokłada wszelkich starań aby wszelkie opisy i specyfikacje były prawidłowe, jednak ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl zastrzega sobie prawo do sprostowania lub zmiany tych informacji bez powiadamiania Kupującego.

 

2. W celu zapewnienia jakości usług ABC Jacek Markowicz ABCbiura.pl niektóre rozmowy telefoniczne mogą być monitorowane lub nagrywane dla celów szkoleniowych.

ABC Biura.pl
ul. Chodakowska 53/57
03-816 Warszawa
tel. +48 22 611-00-51
e-mail:
ABCBIURA.PL
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl